Uznesenia z 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode – 18.7.2014

                                                                     Uznesenia

zo 3. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Starej Vode, konaného dňa 18.júla 2014

 

OcZ  schvaľuje:

 

Uznesenie č. 23/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Voda určuje v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2014 – 2018    5  poslancov  Obecného zastupiteľstva obce Stará Voda.

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 24/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Stará Voda určuje v súlade s § 11 ods. 4 písmena i)  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2014 – 2018  rozsah výkonu funkcie starostu obce Stará Voda na  0,3 pracovný úväzok.  Ak bude obec vykonávať podnikateľskú činnosť v tomto volebnom období 2014 -2018 rozsah výkonu funkcie starostu obce Stará Voda na  0,4 pracovný úväzok .

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 25/2014

Rozsah zmien rozpočtu vykonávaných starostom obce medzi oddielmi, položkami a podpoložkami.

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 26/2014

Cenovú ponuku na vyhotovenie akcie: „ Výmena okien a dverí na budove obecného úradu“ firmou Mony – Jozef Molčány Huncovce  v sume  8214,- € s DPH. Demontáž okien prevedie obec a murárske práce budú na DoVP.

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 27/2014

Opravu havarijného stavu asfaltovej cesty“ Hliník“, kde došlo k vypadaniu oboch jazdených koľají v dĺžke 130 m. Oprava sa prevedie vyspravením  frézovanou  asfaltovou hmotou,  emulziou Bitunova

a položením  asfaltu do poškodených koľají.

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 28/2014

Opravu schodov na obecný úrad, ktoré sú v havarijnom stave. Práce sa vykonajú na DoVP.

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 29/2014

Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu na akciu „Výmena okien a dverí na budove obecného úradu“ na základe poskytnutia dotácie na individuálne potreby obce na rok 2014 z Ministerstva financií SR vo výške  7 200,- €.  Rozdiel 1014,- € z cenovej ponuky je najmenej 10 % spolufinancovanie predmetnej akcie, na ktorú je obec povinná sa  spolupodielať. Obec predmetnú  žiadosť o dotáciu  podala 18.3.2014 na MF SR.

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 30/2014

Opravu a vyhotovenie nového kríža pred  rodinným domom s. č. 1 Hildegarda Kalinská.

Momentálny stav je odhnitá spodná časť, hrozí jeho pád a nebezpečie úrazu.

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

 

OcZ  berie na vedomie:

Uznesenie č. 31/2014

Cenové ponuky firmy GL-System Sk s.r.o. Brusno, Stavex spol. Kežmarok, Noves okná s.r.o. Spišská Nová Ves  brali na vedomie.

Výsledky hlasovania:   Prítomní :  4       Za: 4:          Proti:    0                      Zdržali sa: 0

 

                                                 Ján  J a r á b e k                                                                                                                                                                      starosta obce

Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode – 27.06.2014

OcZ   schvaľuje:
Uznesenie č.10/2014 – OZ:

Záverečný účet obce Stará Voda za rok 2013.
a) zostatok finančných operácií vo výške 10 988,79 € prideliť do rezervného fondu
b) výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške – 5658,92 €, z podnikateľskej činnosti vo výške 7,38 preúčtovať na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Uznesenie č. 11/2014

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v zmysle dohody z UPSVR č. 15/6/§52/2014/NP V AOTP-3
(transfery v rámci verejnej správy UPSVR – aktivačná činnosť).

Uznesenie č. 12/2014

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov v zmysle dohody z UPSVR č. 30/§52a/2014/ŠR
(transfery v rámci verejnej správy UPSVR – dobrovoľnícka činnosť).

Uznesenie č. 13/2014

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov (voľby prezidenta SR, voľby do EP).

Uznesenie č. 14/2014

Úhrada faktúr z rezervného fondu na záchrannépovodňové práce pri vyhlásení II. a III. stupňa povodňovej aktivity v obci Stará Voda vo výške 6 922,57 €. Po úhrade výdavkov zo ŠR budú tieto prostriedky vrátené do rezervného fondu.

OcZ berie na vedomie:

Uznesenie č. 15/2014

Výročnú správu Obce Stará Voda za účtovné obdobie 2013.

Uznesenie č. 16/2014

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Stará Voda za rok 2013.

Uznesenie č. 17/2014

Rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a opätovných žiadostí o prehodnotenie na vypracovaný projekt „Regenerácia centra obce Stará Voda“ ROP-4.1a-2013/01 pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1 a samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutými povodňami.

Uznesenie č. 18/2014

Žiadosť o riešenie havarijných stavov priepustov v obci Správe ciest KSK Košice a Spišská Nová Ves.

Uznesenie č.19/2014

Podanie žiadosti na UPSVR pre aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona č. 5/2004 a neskorších noviel pre 6 občanov od 01.08.2014 – do 31.01.2015.

Uznesenie č.20/2014

Cenovú ponuku na opravu zabezpečovacieho systému po zásahu bleskom z 2.5.2014 na obecnom úrade.

Uznesenie č.21/2014

Podanie žiadosti o zmenu spoja Červená Skala – Margecany s posunom odchodu zo stanice ŽSS Nálepkovo na 19.10 hod. Žiadosť neakceptovaná.

Uznesenie č.22/2014

Žiadosť Ing. Mareka a Norberta Hápa o umiestnenie závory.

Ján Jarábek
starosta obce