Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode – 04.04.2014

OcZ   berie na vedomie:

 Uznesenie č.1/2014 – OZ:

Ponuku obce Olcnava na odpredaj akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s.

Uznesenie č. 2/2014 – OZ:

Žiadosť o podanie oznámení o Evidencii o vodách Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 3/2014 – OZ:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla pre zastávku ŽSR.

Uznesenie č. 4/2014-OZ:

Schválenie predloženého programu odpadového hospodárstva pre OZ Košice – ES Stará Voda.

Uznesenie č. 5/2014-OZ:

Zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby pre p. Jána Hupku od 21.2.2014 v Pro Vitae n. o. Gelnica. Náklady si hradí občan sám + dotácia od štátu na lôžko.

Uznesenie č. 6/2014-OZ:

Uzatvorenie dohody s UPSVR SNV pre zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. pre 6 uchádzačov na obdobie od 1.2. 2014 do 31.7. 2014.

Uznesenie č. 7/2014-OZ:

Uzatvorenie dohody s UPSVR SNV pre zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre obec podľa § 52 a zákona č. 5/2004 pre 1 uchádzača na obdobie od 1.4.2014 do 30.9.2014

Uznesenie č. 8/2014-OZ:

Opravu poplašnej zabezpečovacej signalizácie na Obecnom úrade a prevádzke Pohostinstva -zabezpečovací systém a výmena batérie.

Uznesenie č. 9/2014-OZ:

Aktivity v MAS Hnilec, kde obec je členom. V ďalšom programovom období je možné získať pre obec finančné zdroje z euro fondov.                                                                          

Ján Jarábek
starosta obce

Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode, konaného dňa 18.09.2013

OcZ   s c h v a ľ u j e :

Uznesenie č.33/2013 – OZ:

Žiadosť o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 ROP za účelom realizácie projektu „Regenerácia centra obce Stará Voda“, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pokračovať v čítaní: Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode, konaného dňa 18.09.2013

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode – 24.05.2013

OcZ   s c h v a ľ u j e :
Uznesenie č.15/2013 – OZ:

Prevedenie stavebných prác na budove Ocú kde sa vymenia: strešná krytina zn. KM Beta-Elegant,  latovanie, výmena žľabov, zvodov, strešného okna firmou Ľubomír Kicko. Cenová ponuka bola vypracovaná na sumu 15 807,- €. Cenové ponuky boli od 4 firiem na

5 druhy krytín. Termín dodávky bude dohodnutý pri  podpise objednávky. Pokračovať v čítaní: Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Starej Vode – 24.05.2013