Preskočiť na obsah

DOPLNOK č.1 k VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Stará Voda